ประกาศรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564

2020-12-29 15:00:00

ประกาศโรงเรียนธนาคารออมสิน เรื่อง การรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 ------------------------------------------------------------------------ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560 เรื่องนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับ นักเรียน สังกัด สำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนธนาคารออมสิน มีความประสงค์เปิดรับสมัครนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564 ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 1. ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 (นักเรียนเกิดไม่เกิน วันที่ 16 พฤษภาคม 2560) รับสมัคร - วันที่ 20 – 24 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ประกาศผลและรายงานตัว - วันที่ 28 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 – 16.30 น. มอบตัว - วันที่ 4 เมษายน 2564 เวลา 09.00 – 16.30 น. 2. ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 รับสมัคร - วันที่ 16 – 20 เมษายน 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ประกาศผลและรายงานตัว - วันที่ 24 เมษายน 2564 เวลา 09.00 – 16.30 น. มอบตัว - วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 – 16.30 น. 3. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รับสมัคร - วันที่ 24 – 28 เมษายน 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ สอบคัดเลือก - วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. ประกาศผลและรายงานตัว - วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 – 16.30 น. มอบตัว - วันที่ 8 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 – 16.30 น. 4. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รับสมัคร - วันที่ 24 – 28 เมษายน 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ สอบคัดเลือก - วันที่ 2 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. ประกาศผลและรายงานตัว - วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. มอบตัว - วันที่ 9 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 – 16.30 น. 5. หลักฐานการสมัคร 5.1 รูปถ่าย 1 นิ้ว 3 รูป 5.2 สำเนาสูติบัตรที่รับรองถูกต้อง 5.3 สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน บิดา และมารดาที่รับรองถูกต้อง 5.4 สำเนาที่อยู่ปัจจุบันที่รับรองถูกต้อง 5.5 หลักฐานการเรียน

ลิงค์เอกสารแนบ