ทำเนียบบุคลากร

จำนวนครูและบุคลากร รวมทั้งสิ้น 47 คน

เลขตำแหน่ง ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง อันดับ
22443 นางสาวนันทพร กลิ่นชื่น ครู คศ.1
19602 นางสาวนุชนาถ คำปันติ๊บ ครู คศ.1
8798 นางสาววรรณนิดา แพ่งอินทร์ ครู คศ.1
7121 นางสาวศศิกานต์ สังสกฤษ ครู คศ.1
3238 นางสาวเพิ่มสุข ปกป้อง ครู คศ.1
3236 นางสาวปิยาภรณ์ มีคล้าย ครู คศ.1
3228 นางสาวกมลลักษณ์ วิริยะขันติพงษ์ ครู คศ.1
3199 นางสาวปริศนา วงษ์จำปา ครู คศ.1
3119 นางจีรภรณ์ สุวรรณ ครู คศ.1
3076 นางสาวจันทนา ดีสนั่น ครู คศ.1
2673 นางสาวชิดชนก สุขจันทร์ ครู คศ.1
2499 นางจันทร์นภา โต๊ะสอี ครู คศ.1
2464 นายจักรพงษ์ สุทธิประภา ครู คศ.1
2353 นางสาวสินีนารถ ขาวนาขา ครู คศ.1
2321 นางสาวลลิตา นพรัตน์เขต ครู คศ.1
2106 นางสาวชัชชญา ใหมสินงาม ครู คศ.1
1951 นายฤทธิเกียรติ ฟองเจริญ ครู คศ.2
1940 นางสาวจงรัก ภัคประจวบพร ครู คศ.1
1933 นายไพลโรจน์ เครือสง่า ครู คศ.1
1912 นางสาวรสรินทร์ คงจันทร์ ครู คศ.1
1883 นายธันวา จิตรวัตร ครู คศ.1
1876 นางสาวจันทร์จิรา พงศ์ภัสสร ครู คศ.1
1839 นางสาวปนัดดา แดงประหลาด ครู คศ.2
1837 นายโอม อ่อนน้อม ครู คศ.2
1831 นางสาววิลาสิณี ศาภิมล ครู คศ.2
1793 นางสาวจารียา โตชะนก ครู คศ.2
1791 นางสาวจีราพร สังข์กระสิน ครู คศ.1
1719 นายโชคดี พัฒเชียรทอง ครู คศ.2
1706 นางสาววิลาวัลย์ จุดทะนุช ครู คศ.2
1503 นางสาวสุภาพร เสือดาว ครู คศ.2
1483 นายชัชวาล มานพ ครู คศ.2
1405 นายเดชา นามศรี ครู คศ.2
1392 นางสาวศิริพร โพธิ์งาม ครู คศ.2
1310 นายทินกร เณรตาก้อง ครู คศ.3
1302 นางมุกดา คมง้าว ครู คศ.3
1183 นางสาวฝันจรวย พึ่งโพธิ์ทอง ครู คศ.3
1139 นางสาวสายพิณ เมืองนก ครู คศ.3
1105 นายธีระพงษ์ ไพพิเชษฐ์ ครู คศ.2
1090 นายไพรัช คงเจริญ ครู คศ.3
1077 นางฐิติกาญจน์ โกณฑา ครู คศ.2
1067 นางพิชญา ตั้งอารยชน ครู คศ.3
910 นางสาวนิตยา ฉายน้อย ครู คศ.3
803 นางมาลี พลอยทับทิม ครู คศ.3
680 นางหทัยรัตน์ นาควิเชียร ครู คศ.3
556 นายวิทูล บุ่งหวาย ครู คศ.3
507 นางอังคนา รื่นสุคนธ์ ครู คศ.3
- นางวิลาวัณย์ จุรักษ์ ครู คศ.2

ครูชำนาญการพิเศษ 6 , ครูชำนาญการ 11 , ครู 29 , ครูผู้ช่วย 0 , พนักงานราชการ 0 , ครูจ้างสอน 0 และบุคลากรอื่นๆ 0 รวมทั้งสิ้น 47