สี คติพจน์ สัญลักษณ์

อักษรย่อ

ธ.ส. และ ม.ธ.ส.


สีประจำโรงเรียน


สีเลือดหมู

เป็นสีประจำโรงเรียน ที่สืบเนื่องมาจาก สีประจำ ตชด.147


คติพจน์

ปญฺญา ว ธเนน เสยฺโย : ปัญญาเทียวประเสริฐกว่าทรัพย์


ตราสัญลักษณ์


ตราสัญลักษณ์โรงเรียนธนาคารออมสินนั้น คือ ดวงตราธนาคารออมสิน เป็น รูป โล่ไทย แบ่งออกเป็น 3 ช่องดังนี้


ช่องบนด้านซ้ายมีรูปวัชระ

วัชระ หมายถึง เครื่องหมายประจำ พระองค์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิรวุธ พระมงกุฎเกล้าพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6


ช่องบนด้านขวามีรูปฉัตร

ฉัตร หมายถึง เครื่องหมายประจำ พระองค์พระเจ้าบรมงศ์เธอกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน


ช่องกึ่งกลางมีรูปต้นไทร

ต้นไทร หมายถึง ความร่มเย็น ความมั่นคง และความเจริญงอกงามตลอดกาลนาน