ประวัติโรงเรียน


      โรงเรียนธนาคารออมสิน ที่ตั้งเลขที่ 555 หมู่ที่ 5 หมู่บ้านเกาะยายฉิม ถนนเพชรเกษม-วังน้ำเขียว       ตำบลร่อนทอง อําเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดตั้งขึ้นโดยหน่วยตํารวจตระเวรชายแดนที่ 705 ในต้นปี พ.ศ. 2506 เพื่อเป็นที่เรียนของบุตรหลานตํารวจตระเวนชายนดนและบุตรทานของราษฎรในหมู่บ้านที่มีอายุครบเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ
      ต่อมาปลายปี พ.ศ. 2506 พล ต.ต.ชีพ ประพันธุ์เนติวุฒิ ผู้ช่วยบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 7 พร้อมด้วยฟาร่า ที่ปรึกษาชาวอเมริกา ประจําองค์กร การบริหารเทศกิจ สหรัฐอเมริกา ประจําประเทศไทยได้มาตรวจเยี่ยมที่ตํารวจตระเวน ชายแดนที่ 705 หมู่บ้านเกาะยายฉิม ซึ่งมี จ.ส.ต.สมชาย บุรณศิริ รักษาการใน ตําแหน่งผู้บังคับหมวดได้รายงานถึงความยากลําบากของบุตรหลานตํารวจตระเวน ชายแดนและบุตรหลานของราษฎรในหมู่บ้านที่มีอายุครบเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ไม่มีโรงเรียนที่จะเรียนหนังสือ จึงขอความช่วยเหลือในการก่อสร้างอาคารเรียน
      ปี พ.ศ. 2507 ทางองค์การบริหารเทศกิจสหรัฐอเมริกา ประจําประเทศไทยได้บริจาคเงินจํานวน 30,000 บาท ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 002 จํานวน 1 หลังโดยได้รับบริจาคที่ดินจาก ส.ต.ต.บัวผัน คําพุ จํานวน 7 ไร่ 
(ทางราชพัสดุ จังหวัดได้มาตรวจสอบที่ดินใหม่เมื่อปี พ.ศ. 2536 และออกหลักฐาน ส.ช.ก. มีจํานวน 10.3 ไร่ 
และในปัจจุบันนี้ทางตํารวจตระเวนชายแดน 147) ได้ออนุญาตใช้ที่ดินจากกรมธนารักษ์ ใช้เป็นที่ตั้งกองร้อยตํารวจตระเวนชายแดน 147) และได้ตั้งชื่อว่า โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนอนุเคราะห์ที่ 6 (พิทักษ์ประชา)
โดยเปิดทําการสอนเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2507 ดําเนินการโดยตํารวจตระเวนชายแดน 705 ปี พ.ศ. 2509 นายเกสร ทองกรอน ได้รับการแต่งตั้งมาเป็นครูใหญ่โรงเรียนนี้ โดยดําเนินการสอนร่วมชั้นตํารวจตระเวนชายแดนตั้งแต่ชั้น ป.1-4
      ปี พ.ศ. 2510 สมเด็จพระราชชนนี ศรีสังวาล ได้เสด็จเยี่ยมตํารวจตระเวนชายแดนและราษฎร ทรงเห็นว่า อาคารเรียนทรุดโทรมและไม่เพียงพอกับจํานวนนักเรียนทรงได้พระราชทานเงินจํานวน 50,000 บาท สร้างอาคารเรียน โดยทางธนาศารออมสินถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศล และพระราชทานนามว่า
      "โรงเรียนธนาคารออมสิน" 
      จากนั้นจึงเสด็จมาเปิดป้ายโรงเรียนเมื่อ 28 พฤศจิกายน 2511