ข้อมูลนักเรียน

โรงเรียนธนาคารออมสินเป็นโรงเรียนขยายโอกาสพิเศษ ที่มีนักเรียนทั้งสิ้น จำนวน 1307 คน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม
อนุบาล 2 45 46 91
อนุบาล 3 44 34 78
ประถมศึกษาปีที่ 1 34 34 68
ประถมศึกษาปีที่ 2 29 52 81
ประถมศึกษาปีที่ 3 45 46 91
ประถมศึกษาปีที่ 4 54 49 103
ประถมศึกษาปีที่ 5 47 60 107
ประถมศึกษาปีที่ 6 54 53 107
มัธยมศึกษาปีที่ 1 71 73 144
มัธยมศึกษาปีที่ 2 59 68 127
มัธยมศึกษาปีที่ 3 75 66 141
มัธยมศึกษาปีที่ 4 25 39 64
มัธยมศึกษาปีที่ 5 18 45 63
มัธยมศึกษาปีที่ 6 16 26 42
รวม 616 691 1307