ข้อมูลนักเรียน

โรงเรียนธนาคารออมสินเป็นโรงเรียนขยายโอกาสพิเศษ ที่มีนักเรียนทั้งสิ้น จำนวน 1283 คน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม
อนุบาล 2 30 33 63
อนุบาล 3 32 46 78
ประถมศึกษาปีที่ 1 49 43 92
ประถมศึกษาปีที่ 2 42 52 94
ประถมศึกษาปีที่ 3 45 55 100
ประถมศึกษาปีที่ 4 47 43 90
ประถมศึกษาปีที่ 5 54 54 108
ประถมศึกษาปีที่ 6 57 44 101
มัธยมศึกษาปีที่ 1 71 78 149
มัธยมศึกษาปีที่ 2 71 72 143
มัธยมศึกษาปีที่ 3 64 66 130
มัธยมศึกษาปีที่ 4 17 27 44
มัธยมศึกษาปีที่ 5 13 38 51
มัธยมศึกษาปีที่ 6 14 26 40
รวม 606 677 1283