คณะกรรมการสถานศึกษา

ชื่อ-นามสกุล สถานะ ตำแหน่ง
นางเพิ่มสุข ผดุงมิตร ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ
นายจิรภัทร จิตรภาษย์ ผู้แทนผู้ปกครอง กรรมการ
นายธีระพงศ์ ไพพิเชษฐ์ ผู้แทนครู กรรมการ
นางธนสรณ์ ทองมี ผูัแทนองค์กรชุมชน กรรมการ
นายเอกนิรันดร์ จันทร์งาม ผูัแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการ
นายนิคม รักคีรี ผูัแทนศิษย์เก่า กรรมการ
พระครูประวิตรพุฒิคุณ ผู้แทนพระสงฆ์/ผู้แทนองค์กรศาสนาอื่น กรรมการ
นายพัฒนา นาคอ่อน ผู้แทนพระสงฆ์/ผู้แทนองค์กรศาสนาอื่น กรรมการ
นายนิกร โพธิ์น้อย ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
นายจอมเทพ อ่อนน้อม ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
นายสัมฤทธิ์ ผิวขาว ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
นายพยุงพงษ์ นฤภัย ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
นายสมนึก ลิ้มเจริญ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
นายวัฒนา ภิรมณ์เจียว ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
นายสุรชัย แคลนกระโทก ผู้อำนวยการโรงเรียน กรรมการและเลขานุการ